Předprojektová příprava

Co je předprojektová příprava?

Předprojektová příprava je předstupeň projektové dokumentace (VF1), kdy se architekt při konzultacích s investorem seznámí s jeho potřebami, přáním, životním stylem a provede jejich analýzu s ohledem na dané možnosti finanční, prostorové a časové, objasní základní cíle s objednatelem.

Dále po dohodě projektant zajistí vstupní údaje pro lokalizaci stavby, zajistí veškeré nutné průzkumy a posudky pro vypracování následné dokumentace, zajistí  vyjádření všech požadovaných správců inženýrských sítí, cenové vypracuje cenovou nabídku jednotlivých stupňů projektové dokumentace. (viz ceník) a návrh smlouvy o dílo.

Cena za předprojektovou přípravu je stanovena zpravidla v hodinové sazbě, nedohodne-li se architekt s investorem jinak. Ceny za odborné posudky, rozbory a zaměření jsou hrazeny zvlášť, dle charakteru a rozsahu řešeného záměru.

Poradna – přehled pojmů

Stupně projektové dokumentace

Jaké jsou jednotlivé stupně projektové dokumentace – výkonové fáze?

Existuje 9 stupňů, do kterých lze rozdělit kompletní součinnost projektanta s investorem. jsou děleny tak, aby bylo možno zadat i samostatně jen jednu z nich, aby bylo možno je samostatně nacenit dle platného veřejného „výpočtu honoráře architekta“.  VF3 (DUR) a VF4 (DSP) jsou stupně projektové dokumentace, sloužící pro oficiální správní řízení, za účelem rozhodnutí stavebního úřadu o  umístění stavby či povolení k započetí stavby.

Poradna – přehled pojmů