All posts by admin4762

Výběr zhotovitele

Co je dokumentace pro výběr zhotovitele /DVZ/?

Dokumentací pro výběr zhotovitele se rozumí projektová dokumentace zpracovaná na základě dokumentace pro provedení stavby a upravená do rozpočtové struktury, pro účely posouzení výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby ve výběrovém řízení.
V rámci podkladů pro výběr zhotovitele může být i návrh smluvní dokumentace pro zhotovení stavby včetně všech příloh. Posouzení nabídek je tak mnohem objektivnější, pokud jsou dopředu nastaveny všechny smluvní podmínky mezi zhotovitelem a objednatelem (termín, doba splatnosti faktur, záruční doba, požadavky na jakost, kvalitu, pracovní dobu, záruka pečlivého prostudování dokumentace ve fázi nabídky, možnosti reklamy na stavbě atd.) než pokud je předmětem hodnocení jen cena a smlouva se dohaduje až poté.

Poradna – přehled pojmů

Dokumentace pro provedení stavby /DPS/

Co je prováděcí dokumentace – dokumentace pro provedení stavby – /DPS/ ?

Projektová dokumentace pro provedení stavby (VF5), tzv. prováděcí projekt, slouží jako podklad pro samotnou stavbu.
Oproti projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení obsahuje projektová dokumentace pro provedení stavby bližší specifikaci materiálů, řešení detailů stavby, výpisy použitých prvků, detailní projekty profesí, technologické postupy apod. Projekt pro provedení stavby zaměstnává řadu specialistů, jako subdodávek kompletního projektu. Projekt pro provedení stavby je velmi důležitou přílohou smlouvy o dílo na dodání samotné stavby, proto musí být zpracován velmi pečlivě.
Absence tohoto stupně projektové dokumentace je nejčastější příčinou vzniku vícenákladů při samotné stavbě. 

Poradna – přehled pojmů

Ohlášení stavby

Co je ohlášení stavby?

K provedení jednoduchých staveb , jejichž návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, a u kterých byl již vydán územní souhlas nebo územní rozhodnutí postačí ohlášení. Spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků, jejichž souhlas stvrzený podpisem je nutné doložit na koordinační situaci., opatřené autorizačním razítkem.

Dokumentace stavby pro ohlášení stavby se však rovná rozsahu PD pro stavební povolení, a to včetně rozsahu inženýrské činnosti v projednání s DOSS (dotčené orgány státní správy).

Poradna – přehled pojmů

Zkrácené stavební řízení

Co je zkrácené stavební řízení? Autorizovaný inspektor?

Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu pouze oznámit stavebnímu úřadu, jestliže byla opatřena souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení, a nejde o stavbu, která je zvláštním právním předpisem, územně plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení. 

Provedení kontroly PD autorizovaným inspektorem plnohodnotně nahrazuje vydané stavební povolení.

Stavebník k oznámení stavby připojí projektovou dokumentaci stanovenou prováděcím právním předpisem a certifikát vydaný autorizovaným inspektorem. Dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení; není-li obecní úřad stavebním úřadem, nebo stavebník není vlastníkem stavby, předkládá se trojmo. 

Autorizovaný inspektor certifikátem stvrzuje, že ověřil projektovou dokumentaci a připojené podklady a že navrhovaná stavba může být provedena. K certifikátu připojí návrh plánu kontrolních prohlídek stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení.

Poradna – přehled pojmů

Učastníci řízení

Kdo jsou účastníci územního, stavebního řízení?

Účastníky územního řízení a stavebního řízení jsou:

  • žadatel – tj. stavebník, investor
  • obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
  • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
  • osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
  • osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
  • v případě SVJ: společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu
  • v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, je účastníkem vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu

Účastníky řízení nejsou:

  • nájemci bytů SVJ, nebytových prostor SVJ , nebo pozemků

Příslušný úřad, na kterém probíhá správní řízení, je povinen v průběhu řízení účastníky obesílat a informovat je o započetí řízení, o vydání konečného rozhodnutí. Jednotliví účastníci mají možnost v průběhu řízení ve stanovených lhůtách se k danému záměru investora vyjadřovat a jejich připomínky musí být zapracovány do konečného rozhodnutí.

Poradna – přehled pojmů